Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: Blini Hospitality Catering , de gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, koper, huurder;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;

Het werk: het totaal van de tussen gebruiker en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door gebruiker geleverde materialen.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren;

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de Overeenkomst van de algemene voorwaarden wordt afgeweken;

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang gebruiker deze niet heeft afgewezen;

3.2 Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders c.q. opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.3 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

      a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

      b) na en voor zover gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door opdrachtgever getekend aan gebruiker is geretourneerd, dan wel;

      c) door aanvang van de werkzaamheden;

3.4 Indien opdrachtgever gebruiker een mondelinge opdracht geeft is er tevens sprake van een overeenkomst en is opdrachtgever hieraan gebonden. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 De in de vorige leden genoemde termijnen zijn fataal.

3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.7 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.8 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.9 Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen;

3.10 Tenzij anders is vermeld, zijn de door gebruiker geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, Ionen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst;

3.11 In geval van verhoging van één of meer der kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om, te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, met dien verstande dat opdrachtgever die in hoedanigheid van consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt;

3.12 De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom;

3.13 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.14 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor gebruiker niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

3.15 Zonder toestemming van gebruiker is het niet toegestaan de door gebruiker verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten;

3.16 De in het vorige lid genoemden bescheiden blijven eigendom van gebruiker. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voormelde bescheiden terug te vorderen;

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;

4.2 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van de werkzaamheden zijn verleend;

4.3 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.4 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.5 De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

4.6 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan gebruiker, naar de eis van het werk van gebruiker zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden; 

ARTIKEL 5 LEVERING

5.1 Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar gebruiker de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3 Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen;

5.4 Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft;

5.5 Gebruiker behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren.

ARTIKEL 6 TER BESCHIKKINGSTELLING VAN EEN MEDEWERKER

6.1 Tenzij anders overeengekomen zorgt opdrachtgever voor het benodigde personeel;

6.2 Wanneer gebruiker voor het aanwerven van personeel haar bemiddeling verleent zal zij daarvoor een nader overeengekomen vergoeding in rekening brengen;

6.3 De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

6.4 De medewerker zal de door opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

6.5 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op gebruiker worden verhaald;

6.6 Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien gebruiker toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever gebruiker voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

6.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken terzake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van gebruiker als de werkgever van de werknemer;

6.8 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van gebruiker.

6.9 Opdrachtgever zal zich onthouden van het direct of indirect (via derden) actief werven van medewerkers van gebruiker, met het oogpunt deze in eigen dienstverband aan te nemen. Indien medewerkers van gebruiker binnen 12 maanden na uitvoeringsdatum van een opdracht voor opdrachtgever hun dienstverband opzeggen teneinde in arbeidsverhouding te treden met opdrachtgevers, dan neemt gebruiker de vrijheid om een ontwikkelingsfase van EUR 45.000 te factureren aan de betreffende opdrachtgever.

 ARTIKEL 7 ANNULERING BIJ EVENEMENTEN

7.1 Indien een aan gebruiker gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan gebruiker te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:

      a) bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door gebruiker zou moeten worden geleverd is opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding maan gebruiker te betalen;

      b) bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 15% van de aanneemsom aan gebruiker te betalen;

      c) bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 35% van de aanneemsom aan gebruiker te betalen;

      d) bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 60% van de aanneemsom aan gebruiker te betalen;

      e) bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de aanneemsom aan gebruiker te betalen;

      f) bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan gebruiker te betalen;

7.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering gebruiker heeft bereikt.

7.3 Annulering van een aan gebruiker verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden;

7.4 Het door opdrachtgever aan gebruiker opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Wanneer blijkt, dat gebruiker voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is gebruiker gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale gestelde condities. In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van gebruiker leiden.

ARTIKEL 8 OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

      • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

      • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;

      • er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen; De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

8.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

8.3 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

9.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

9.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van gebruiker tot levering voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op;

9.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald;

9.6 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10 EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door gebruiker geleverde non consumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan gebruiker geretourneerd worden.

10.2 Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door opdrachtgever aan gebruiker tegen kostprijs worden vergoed. Aardewerk en glaswerk zijn door gebruiker tegen verlies en breuk verzekerd.

10.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering;

11.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

11.3 Opdrachtgever wordt ten allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van gebruiker tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door gebruiker of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade aanvaardt gebruiker geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden terzake;

11.4 Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. Zo nodig treedt gebruiker in overeg met gebouwbeheerder. Indien er sprake is van partijen in een privésituatie, dan is gebruiker verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening.

11.5 Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld;

11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor gebruiker en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan;

11.7 Gebruiker werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken;

11.8 Binnen de warenwet worden aan gebruiker stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door gebruiker zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door gebruiker gegarandeerd;

11.9 Gebruiker kan op verzoek allergeen-arme diëten voor u verzorgen. Door de complexiteit van de keuken kan kruisbesmetting met allergenen echter niet voor 100% worden voorkomen en derhalve kan een allergeen-vrij dieet niet worden gegarandeerd.

11.10 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is gebruiker aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;

11.12 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

11.13 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

11.14 Indien opdrachtgever als onderdeel van het evenement een risicovolle sport wenst uit te oefenen, dan dient opdrachtgever hiertoe zelf een overeenkomst af te sluiten met een organisatiebureau. Gebruiker wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af;

11.15 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien;

11.16 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

11.17 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

RTIKEL 12 TRANSPORT

12.1 Indien en voor zover gebruiker het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald;

ARTIKEL 13 BETALING

13.1 Betaling dient te geschieden netto, contant en zonder korting. Onder contant wordt verstaan: betalen binnen 14 dagen na factuurdatum van de goederen en/of het voleinden der transactie. Indien het transacties betreft waarvan de overeengekomen som een bedrag van 1.250,00 te boven gaat moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tenminste 75% voor aanvang van de opdracht en het resterende deel binnen 14 dagen na factuurdatum en/of voleinding der transactie worden betaald. Indien het hier bedoelde percentage van 75 niet bij aanvang van de opdracht is betaald, heeft gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten;

13.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

13.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

13.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

13.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 14 INCASSOKOSTEN

14.1 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW;

14.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 15 VERTALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is rechtsgeldig. 

ARTIKEL 16 GESCHILLEN

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de Raad van Arbitrage.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 18 DEPONERING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 82893497 en zijn steeds te raadplegen op onze internetsite.

Maasschriksel 48

5911 GZ, Venlo

info@blinifood.nl